Powered By Blogger

Recent Posts

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

sâmbătă, 6 decembrie 2008

Anti-decalogul poruncilor penitenciare

  1. Fii mediocru, nu vei deranja pe nimeni şi poţi ajunge departe;
  2. Nu-ţi cere scuze niciodată, de la nimeni;
  3. Să nu crezi în nimeni şi nimic, în afară de tine şi de interesele tale;
  4. Interpretează legile în mod extensiv pentru tine şi restrictiv pentru ceilalţi;
  5. Linguşeşte-i pe şefi, dar afişează o atitudine detaşată;
  6. Educă-i pe cei noi astfel încât să-ţi fie aliaţi şi îndepărtează-i de cei vechi;
  7. Umileşte-ţi subalternii incomozi;
  8. Iubeşte-ţi subalterna, colega, secretara, fără implicare emoţională şi şterge-i lacrimile cu superioritate şi detaşare;
  9. Controlează-ţi subalternii, colegii şi deţinuţii prin propria reţea informaţională;
  10. Mimează deschiderea spre exterior, dar nu ezita să te inchizi apoi în carapace.

Aceste mostre de aşa zisă maturitate nu vizează o persoană anume. Prezentul decalog e doar o „colecţie” de modele comportamentale observate în sistem de-a lungul anilor. Modele comportamentale considerate, din păcate, de succes. Fac parte din cultura profesională informală a sistemului.

În cele „zece porunci” poate fi vorba despre şeful nostru proaspăt pensionat, despre magistratul proaspăt instalat, despre pazişti sau educatori, despre ofiţeri sau agenţi, despre tineri sau bătrâni, poate fi vorba despre noi înşine. E un apel la conştiinţă, în primul rând a noastră şi apoi a celor de lângă noi. Aş vrea să cred că, într-o zi “anti-decalogul poruncilor penitenciare" va fi răsturnat de conştiinţa noastră trează.

32 comentarii:

Anonim spunea...

Aceste porunci sunt litera de lege pentru "conducatoarele" SEAP Iasi. Sunt pastrate cu sfintenie, sunt folosite zilnic si nu sunt incalcate niciodata.

Anonim spunea...

Aceasta este ordonananta de urgenta din care a disparut art 74 care acorda o sansa si pesonalului contactual sa dobandeasca statutul de functionar public. Cum se explica disparitia acestui articol?Acesta este ajutorul fratesc dat noua de sindicatul reprezentativ. Aceasta este forma ordonantei care ei ne asigura ca va fi trimisa in teritoriu cand o vor "gasi-o", pe saptamana viitoare .De ce se tem ?De un (nou) val de proteste si procese, cumva ?


GUVERNUL ROMÂNIEIOrdonanţă de urgenţă

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor


Având în vedere că aplicarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, a relevat ca fiind necesare o serie de modificări şi completări ale unor prevederi, care prin cuprinsul lor îngreunează procedurile de ocupare a posturilor vacante în sistemul administraţiei penitenciare şi în acest sens nu s-ar putea asigura cu maximum de celeritate resursa umană potrivită fiecărui post, cu consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar,

Luând în considerare deficitul acut de personal încadrat în sistemul administraţiei penitenciare, din totalul de 15.316 posturi prevăzute, la finele anului 2007 fiind vacante 2.779 posturi, din care în sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar mai mult de 50% din totalul posturilor vacante,

Având în vedere că reformarea sistemului administraţiei penitenciare reprezintă o prioritate a României în scopul asigurării drepturilor persoanelor private de libertate,

Ţinând seamă că lipsa acută de personal poate avea consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar în ceea ce priveşte: asigurarea dreptului la asistenţă medicală a persoanelor private de libertate, în general a drepturilor persoanelor private de libertate, precum şi asigurarea drepturilor legale ale personalului de penitenciare, respectiv acordarea concediului legal de odihnă, plata orelor suplimentare,

Având în vedere că în forma actuală a Legii nr.293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se limitează accesul agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare numai în funcţii publice de execuţie, precum şi faptul că se impune condiţia vechimii în sistem numai pentru ofiţerii care doresc să acceadă la o funcţie de conducere, ceea ce creează o situaţie discriminatorie pentru aceste categorii de personal,

Luând în considerare discriminările create între categoriile de personal din sistemul administraţiei penitenciare privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie,

Ţinând seama de necesitatea adaptării reglementărilor aplicabile categoriei de funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la actele normative similare care reglementează statutul celorlalte categorii de personal din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a statutului,

Luând în considerare faptul că, în forma actuală a Legii nr.293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt stabilite în mod clar a drepturile de care beneficiază funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, inclusiv în cazul transferului, delegării sau detaşării,


În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I - Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face prin următoarele modalităţi:

a) repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi;

b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special de la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;

c) concurs, din sursă externă.

(4) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţiile de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare semnează un angajament prin care se obligă să lucreze cel puţin 9 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor.”

2. După alineatul (3) al articolului 19, se introduce un nou alineat, alin.(31), cu următorul cuprins:

„(31) - Funcţionarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justiţiei, depune jurământul de credinţă în faţa unui reprezentant al Ministerului Justiţiei, împuternicit prin ordin al ministrului justiţiei.”

3. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.201- Ofiţerii se numesc în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade faţă de cele pe care le au. Numirea ofiţerilor în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade faţă de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiţiei.”

4. Alineatele (3)şi (5) ale articolului 24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din stat se face fără examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

(5) Funcţionarii publici cu statut special se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacă au fost apreciaţi în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul „bun”.”

5. Alineatul (1) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege.”

6. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.28 - (1) Funcţiile de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(2) În situaţia neocupării posturilor vacante prevăzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(3) Funcţiile de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs.

(4) Funcţiile de conducere din sistemul administraţiei penitenciare, rămase vacante ca urmare a neocupării, în condiţiile stabilite la alin. (3), se ocupă prin concurs din sursă externă.

(5) În situaţia în care posturile rămân vacante, ca urmare a neocupării în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(6) Funcţiile de director general, director general adjunct şi director din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care poate participa numai personalul din sistemul administraţiei penitenciare.

(7) Pot participa la concurs, pentru ocuparea posturilor vacante de conducere, persoanele care au o vechime de cel puţin 3 ani în domeniul postului pentru care candidează.”

7. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.29 - Regulamentul privind ocuparea funcţiilor de conducere, de execuţie şi a celor prevăzute la art. 28 alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.”

8. La articolul 34, literele n) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„n) beneficiază de despăgubiri, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului /soţiei şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa, le sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

p) consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.”9. Alineatul (2) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (2) În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sau, după caz, trecut temporar în altă funcţie sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale.”

10. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.38 - „(1) Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, ei sau soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Funcţionarii publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuinţă potrivit alin. (1) şi care, nici ei şi nici soţul/soţia nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii.

(3) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) - (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

(4) Funcţionarii publici cu statut special, inclusiv soţul/soţia acestora, care au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare, nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2).

(5) Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv, ale funcţionarului public cu statut special ori ale soţiei/soţului acestuia/acesteia.”

11. La articolul 42, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin.(11) cu următorul cuprins:

„(11 ) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3), declaraţi "şef de promoţie", li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.”

12. la articolul 46, literele q) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia, în situaţia în care iau cunoştinţă de aceste situaţii;

r) să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificările privind domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora."

13. Alineatul (3) al articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, cu respectarea prevederilor cuprinse în legislaţia muncii.”

14. Articolul 551 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.551 - Funcţionarii publici cu statut special se pot transfera sau detaşa în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, cu respectarea reglementărilor legale specifice instituţiei la care solicită transferul sau detaşarea."

15. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins :

„Art.62 - Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu statut special sunt:

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10% pe o perioadă de 1 - 3 luni;

c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;

d) trecerea intr-o funcţie inferioara până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;

e) revocarea din funcţia de conducere;

f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare.”

16. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 63 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public cu statut special în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67.

(4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.”

17. Articolul 64 se abrogă.

18. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ Art.65 - Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 se aplică de ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unităţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele prevăzute la art. 20.”

19. Alineatul (1) al articolului 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.66 – (1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competenţelor prevăzute la art. 65, care se comunică funcţionarului public cu statut special sancţionat în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.

20. Alineatul (1) al articolului 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiţiei, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, constituită prin ordin al ministrului justiţiei, are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi cele comise de funcţionarii publici cu statut special numiţi în funcţii de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director în sistemul administraţiei penitenciare. Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unităţile de penitenciare cu excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale unităţii de penitenciare.”

21. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.74 - (1) „Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea sistemului administraţiei penitenciare.

(2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei. Detaşarea se realizează pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detaşării. În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale.

(3) Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul sistemului administraţiei penitenciare. Detaşarea se realizează pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detaşării. În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale.”

Art. II – La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul contractual care, în prezent, ocupă o funcţie de conducere din cele prevăzute la art.28 alin.(6), rămâne, în continuare în funcţie.

Art. III - Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale şi schimbări preconizateAplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, după intrarea în vigoare, a relevat ca fiind necesare o serie de modificări şi completări ale unor articole, care prin cuprinsul lor îngreunează procedurile de ocupare a posturilor vacante în sistemul penitenciar şi în acest sens nu s-ar putea asigura cu maximum de celeritate resursa umană potrivită fiecărui post, aceasta având consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar. În prezent, în sistemul administraţiei penitenciare există un deficit acut de personal încadrat, din totalul de 15.312 de posturi prevăzute sunt vacante 2.609 posturi, din care 1.509 sunt în sectorul operativ, siguranţa deţinerii şi aplicarea regimurilor, adică mai mult de 50% din totalul posturilor vacante. Astfel, sunt unităţi de penitenciare care funcţionează cu numai 40% din efectivele de personal prevăzute. Spre deosebire de media europeană, unde unui cadru de penitenciar îi revin doi/trei deţinuţi, în România media este cu mult sub cea europeană (1/5), în condiţiile în care Legea nr. 275/2006, privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, la art. 196, prevede respectarea unei proporţii de minim un lucrător la 3 persoane private de libertate. Sunt unităţi penitenciare unde raportul menţionat este de 1 la 7 sau chiar 1 la 19.

Lipsa acută de personal are consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar în ceea ce priveşte:

* asigurarea dreptului la asistenţă medicală a persoanelor private de libertate, din cauza existenţei posturilor vacante unice la nivelul penitenciarelor (media stomatolog farmacist etc). Folosirea sistemului public de sănătate implică cheltuieli suplimentare legate de asigurarea mijloacelor logistice, transport, escortare a persoanelor etc.
* asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate, care se realizează cu un personal insuficient, supus unui grad ridicat de uzură şi care este nevoit să presteze constant ore suplimentare;
* asigurarea drepturilor legale ale cadrelor de penitenciare cum sunt: imposibilitatea de a acorda concediul legal de odihnă, plata orelor suplimentare etc.

În aceste condiţii, riscul de a apărea evenimente negative privind siguranţa deţinerii este tot mai mare (evadări, răzvrătiri, atacuri asupra personalului etc).

Faţă de cele prezentate, se impune de urgenţă adoptarea unor măsuri legislative corespunzătoare, în sensul acoperirii deficitului de personal existent şi evitării părăsirii sistemului. Astfel, se impune modificarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante, deoarece în forma actuală a legii, Ministerul Justiţiei se află în imposibilitatea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În situaţia în care ar rămâne în vigoare prevederile legale actuale referitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, menţionăm că procedura s-a finaliza după o perioadă de peste 6 luni, ceea ce nu ar permite ocuparea posturilor vacante la unităţile subordonate, care se confruntă cu o lipsă acută de personal. În ceea ce priveşte personalul care asigură pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precizăm că există un număr mare de posturi vacante, iar neacoperirea acestora este de natură să creeze presiune socială.

De asemenea, având în vedere media scăzută de vârstă a personalului din sistemul penitenciar, se impune modificarea art.201, deoarece în situaţia în care aceştia nu ar putea ocupa funcţii prevăzute cu mai mult de două grade, faţă de funcţia avută, nu ar exista interes pentru angajarea în sistemul penitenciar. De asemenea, personalul acesta nu ar avea acces la funcţiile de conducere, având în vedere că aceste funcţii sunt prevăzute cu gradul de comisar şef, conform Hotărârii Guvernului 135/2007 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor pe grade profesionale pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din sistemul administraţiei penitenciare.

Având în vedere că în forma actuală a Legii nr.293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se limitează accesul agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare numai în funcţii publice de execuţie, precum şi faptul că se impune condiţia vechimii în sistem numai pentru ofiţerii care doresc să acceadă la o funcţie de conducere, ceea ce creează o situaţie discriminatorie pentru aceste categorii profesionale, se impune modificarea prevederilor articolelor 27 şi 28.

De asemenea, având în vedere că, în prezent, art.37 alin.(2) din Legea nr.293/2004, prevede că în situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este delegat, detaşat sau, după caz, trecut temporar în altă funcţie sunt mai mari, funcţionarii publici cu statut special beneficiază de aceste drepturi salariale, deşi delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă, iar pe durata delegării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi salariale, se impune modificarea şi a cestui articol.

Totodată, luând în considerare faptul că, în forma actuală a Legii nr.293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt stabilite în mod clar a drepturile de care beneficiază funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, inclusiv în cazul transferului, delegării sau detaşării, a fost modificat în acest sens articolul 74 din actul normativ menţionat.

Faţă de cele prezentate, se impune de urgenţă adoptarea unor măsuri legislative corespunzătoare, în sensul acoperirii deficitului de personal existent şi evitării părăsirii sistemului. Astfel, se propune, în principal, următoarele:

* modificarea normelor referitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
* modificarea prevederilor prin care se limitează accesul agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare numai în funcţii publice de execuţie, precum şi cele care impun condiţia vechimii în sistem numai pentru ofiţerii care doresc să acceadă la o funcţie de conducere;
* eliminarea discriminărilor create între categoriile de personal din sistemul administraţiei penitenciare privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie. Se înlocuieşte forma actuală a articolului din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008, deoarece formularea „prima numire în funcţie” poate duce la diverse interpretări contradictorii, întrucât foarte multe persoane care în prezent beneficiază de compensarea lunară a chiriei nu mai ocupă funcţia pe care au fost încadraţi iniţial in sistem şi în acest fel ar pierde dreptul. Lipsa menţiunii „în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea”, de la alin.(4) al art.38, a condus la diverse interpretări contradictorii, întrucât in prezent există salariaţi care beneficiază de compensarea lunara a chiriei, care si-au vândut locuinţa din localitatea de domiciliu, iar ulterior, prin mutare, detaşare, ocupare a unor funcţii prin concurs, au ajuns în alte localităţi fără să aibă, totuşi, posibilităţi materiale de a achiziţiona o locuinţă nouă;
* reglementarea sancţiunilor aplicabile funcţionarilor publici cu statut special. Prin proiect se urmăreşte ca sancţiunea să aibă un caracter concret, precum şi ca nici o sancţiune disciplinara care produce efecte să nu poată fi aplicată fără efectuarea unei cercetări prealabile si fără sa se urmărească toate etapele acordându-se prezumţia de nevinovăţie;
* reglementarea cu claritate a drepturilor de care beneficiază funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei.


3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu există.
2. Impactul asupra mediului afaceri Nu există.
3. Impactul social Nu există
4. Impactul asupra mediului Nu există.
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a – Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani)

Nu există.
Secţiunea a 5 –a – Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare Proiectul de act normativ va necesita, după aprobare, adoptarea unor acte normative subsidiare, respectiv ordine al ministrului justiţiei referitoare la aprobarea regulamentului privind ocuparea funcţiilor de conducere, de execuţie, avansarea funcţionarilor publici cu statut special.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Evaluarea conformităţii:
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării şi data publicării Gradul de conformitate (se conformează/nu se conformează) Comentarii
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Secţiunea a 6-a – Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Proiectul a fost elaborat cu consultarea structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a unităţilor subordonate acesteia din cadrul sistemului administraţiei penitenciare şi al organizaţiilor sindicale reprezentative
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt direct interesaţi de aplicarea dispoziţiilor proiectului.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi.
Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ şi Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a – Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii


Faţă de cele prezentate, am elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi.


Cătălin Marian PREDOIU

Ministrul Justiţiei

Avizăm favorabil:


Mariana CÂMPEANU


Ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse


Cristian DAVID


Ministrul Internelor şi Reformei Administrative


Teodor MELEŞCANU

Ministrul Apărării


Varujan VOSGANIAN

Ministrul Economiei şi FinanţelorJozsef BIRTALAN


Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

claustrofobul spunea...

Mai,anonimule cu ordonanta de urgenta,mai bine posteaza un link cu Ordonanta,decat sa ne tot intoxici cu ea la fiecare postare,oricum cine are rabdare sau interes,o citeste,cine nu,NU.
Sau mai bine spune concret ce nemultumire ai si o dezbatem.

Punctul meu de vedere personal,ar fi ca nush de ce mai exista civili in sistem.Daca au toti liceu,sa li se ofere o sansa sa ajunga subofiteri,mai ales cei care au atatia ani in sistem....
Cat despre defavorizari,sunt de acord ca nu ar trebui sa se faca nota discordanta.Muncesc si ei ca si noi.....

mihai virgolici spunea...

dediu laura marinela este o intruchipare a metamorfozei viermelui de matase.
crescatorii vad coconul de fire, de care se vor folosi.
ceilalti vad viermele.

dupa ce iese din incubator (locul ei din organigrama) toti vad viermele.
de ce oare s-a intamplat asa ceva dupa ce a plecat de la galati?

Anonim spunea...

Da ,civili trebuie sa fie sie ei agenti pt ca la munca egala bani putini , dar interese joca fesu , si faptul ca sunt minoritate ii defavorizeaza>pacat .

Anonim spunea...

:) :) :)) ha,ha,ha,ha !!!

am ras cu pofta Mihai. Esti tare la faza asta si chiar ai nimerit-o cat se poate de bine.

Anonim spunea...

insuportabila femeie, rautacioasa cu toata lumea, incompetenta, paranoica, periculoasa....

Anonim spunea...

Claustrofobule
Nu sunt numai civili cu liceul in sistem. Iti respect parerea dar as vrea sa nu dezbatem nimic. De fapt, nu as dori sa dezbat cu tine nimic. Cat despre discriminarile din sistem ele sunt cunoscute si insusite de Ministerul Justitiei. Sa vedem cum le va aborda si cum le va rezolva. Nu este vorba despre nicio intoxicare. Vei vedea luni si poate iti vei cere scuze . un anonim necunoascut si fara nume

Anonim spunea...

Pentru dl.Hugin,
Cu deosebit respect, doresc sa ma adresez dvs. Nu exista niciun link pentru acea Ordonanta si imi cer scuze pentru lungimea postarii. Daca veti considera ca nu este binevenita, o puteti sterge. Nu voi mai reveni cu niciun comentariu pana in momentul cand vor avea loc sau vom avea cunostinta ca vor avea loc evenimente semnificative in speta.
Scuze si pentru "out of topic"
Cu consideratie,
un anonim (dar nu venetian)

Huginn spunea...

Într-adevăr postarea proiectului la secţiunea comentarii nu e tocmai recomandată. Dar nu e un capăt de ţară. Dacă-mi transmiteţi pe mail-ul de blog proiectul pe care-l aveţi, îl pot încărca pe scribd şi pot posta un link. Oricum luni-marţi cred că vom avea varianta care a fost aprobată în Guvern, chiar dacă nu a fost încă publicată.

Anonim spunea...

Domne la noi a fost unu exact aşa cum aţi scris în articol. A făcut afaceri cu aceeaşi firmă şi acasă şi la servici a făcut falsuri în documente, a protejat deţinuţi pă bani s-a drogat, a tras cu tot neamu lui apoi s-a pensionat că era dus cu capu. Dar el a rămas cu deformaţia să tragă de la puşcării. Cine credeţi că să zbătea să-l rebiliteze şi să-i dea o afacere cu ANP-ul să se mai intremeze. Dl. Burea. Ori nu ştie cu cine are da-face ori o face pă fraieru. Să nu rămîie aşa

Anonim spunea...

Asa este si la Vaslui oare o fi influenta Iasului sau este ceva specific zonei, pentru ca la fel le respecta si inlocuitoarea de contabil sef Chilug si bineinteles Poenescu.

Anonim spunea...

Asa este si la Vaslui oare o fi influenta Iasului sau este ceva specific zonei, pentru ca la fel le respecta si inlocuitoarea de contabil sef Chilug si bineinteles Poenescu.

gherla spunea...

ganduri bune realizari putine,comentarii fara sustinere,idei neconcludente,asteptam reactii si comentarii autentice!

Anonim spunea...

Pt. anonimul de la 09.50

Fratele meu, pe langa cele doua de la CR Tg. Ocna - HEGHI SI NICHITA -cred ca a voastra e bebelus in fasa. Iti spun sigur. Daca nu crezi, te invit sa te documentezi. Eu am facut-o!

THEO spunea...

Din pacate pentru noi si pentru acest sistem in care lucram aceasta descriere se potriveste foarte multor sefi,colegi de-ai nostri si uneori,intr-o anumita masura chiar si noua insine.

aceeasi Lorelai spunea...

FELICITARI MIHAI PENTRU CURAJUL DE ATI SPUNE PAREREA SUB SEMNATURA(SPER AUTENTICA), DAR AI GRIJA. EU AM FACUT LA FEL IN URMA UNOR ARTICOLE DESPRE PENITENCIARUL UNDE LUCREZ,SI AU VRUT SA MA LINSEZE, BATIND CIMPII SI ATACINDU-MA MISELESTE( CE PRETENTII SA AM DE LA NISTE ANONIMI?!?!).NOROC CA EU SUNT O LUPTATOARE SI O SUPRAVIETUITORE (CEEA CE ITI DORESC SI TIE).DESPRE ANTI-DECALOG: DOAMNE CE BINE SE POTRIVESTE SI LA MINE LA MUNCA!!!!!!

Anonim spunea...

Primele se dau conform legii procentual. Un director corect respectă procentul. Din dumărul de prime ce revin unităţii pe care o conduce atît la % revine Pazei, atît Medicalului, Atît Administrativului. Sigur directorul are dreptul să nu acorde prime dacă sunt angajaţi care nu îndeplinesc condiţiile sau care în viziunea dumnealui nu merită. Dar propunerile care deobicei sunt respectatefiind atributul şefilor direcţi direcţi. Directoirul recompensează pe cei ce i se subordonează direct.La acordarea primelor liderul sindical poate şi trebuie să vegheze la respectarea legalităţii.
Este bine ca primele să fie chiar de merit nu este moral să se ia cu rândul. Aici rolul de mediator al directorului poate fi decisiv

Anonim spunea...

Claustrofobule sau poate mai bine dezinformatule ,

Exista in penitenciare si personal angajat cu studii superioare cu statut de contractual!
Surprinzator este ca aceste persoane ,desi au statut de civili , lucreaza direct cu detinutii , fara a beneficia de drepturile pe care tu le ai !
Ti se pare corect?
Documenteaza-te si abia apoi comenteaza!

Anonim spunea...

"Daca n-ai in tine destula politete pentru toata lumea,fii mai politicos cu inferiorii decit cu egalii,mai politicos cu egalii decit cu superiorii.Lipsa de politete fata de egali si cu superiorii este numai o NECUVIINTA ,care poate iti atrage represalii,pe cind fata cu inferiorii este O CRUZIME si O LASITATE ,caci provoaca o durere care nu poate riposta"G.IBRAILEANU

Anonim spunea...

Hai ca le-ai pus in dificultate pe "doamne" cu vorbele lui Ibraileanu.
Li s-au tulburat mintile gandindu-se sa desluseasca intelesul.
Nu ca ar fi fost limpezi...

Anonim spunea...

Ce este atit de greu de inteles la IBRAILEANU,mie mi se pare simplu,este tolerat sa fii lipsit de politete cu cei egali tie sau cu cei superiori tie [in ultima situatie daca esti putin masochist] dar total neacceptabil sa fii lipsit de politete cu cei inferiori tie pentru ca provoci o durere la care nu se poate raspunde.

Anonim spunea...

Foarte bun articolul în cazul celor zece porunci. Se potrivesc perfect doamnei Dobrescu 10% de la PSPA. Cît i-a folosit blogul scria la şase mîini acum o incomodează şi î-l consideră o modalitate de instigare sau mai rău de dezbinare metodă care face parte din arsenalul ei.
Noi î-l considerăm un mijloc de liberă expresie iar faptul că toate cele 10 porunci i se potrivesc perfect este din cauza caracterului său necolegial egoist.
Mulţumim administratorului că a creat acest model şi dă posibilitatea tuturora să-şi exprime părerile.
Cea care încearcă să vă manipuleze să ştiţi că nu-i Dobrescu Elodia şi nici Coafeza "sîntem noi colectivul Pspa". Noi ştim că încearcă să vă abată atenţia către decenţă, moralitate... valori pe care nu le cunoaşte şi nici nu le împărtăşeşte. Dacă faceţi un sondaj in care să analizăm cine sau care este persoana care produce cel mai mare discomfort la noi la Pspa veţi afla că aceea este Elodia secondată de Coafeza. Dacă nu ne postaţi articolul la dispoziţia sau din cauza contabilei Dobrescu 10% credibilitatea blogului ar fi pusă la îndoială de noi dar sigur nu ar fi o dramă. Ţinuta d-voastră din ultimul timp ne face să credem că nu-i cazul iar acest articol chiar s-a potrivit

Anonim spunea...

PE CINE SI DE CE INCOMODEAZA D-NA DOBRESCU LA PSPA?HAI FACETI O LISTA SI ARGUMENTATI DACA SANTETI CORECTI...

Anonim spunea...

Lucrătorii de la PSPA mulţumesc administratorilor de blog că ne dau posibilitatea să ne facem cunoscute opiniile. Atunci cînd ele sunt adevărate trebuie să fie auzite şi de ceilalţi şi poate cu ajutorul dumneavoastră mai temperăm din pornirile unor secături ce confundă spitalul cu propria lor moşie. La noi Dobreasca nu mai are limite.Cu aceleaşi intervenţii promovează pe Bulearcă din agent la ofiţer. O individă cu care a făcut şi a desafăcut la PPA , au mîncat bine împreună şi acum cînd mai are 1-2 ani pînă la pensie vor să mai dea un tun.O asigură că are ea pe una Galu la ANP care o protejază de ani buni nu degeaba şi sigur ocupă singurul post scos la concurs nu întîmplător din cele zece cerute. Nouă ne dă sarcini cu termen scurt pentru că nu înghiţim tot ce face şi nu o mai acceptăm pentru a putea să ne pedepsească, să ne taie de la prime sau salarii de merit. S-a aliat cu Coafeza Sarchis pentru a pune sub teroare. Ele vor ca oamenii să nu mai aibă curaj să spună ce văd şi să submineze autoritatea Directoarei. Dobrescu Dana zis şi 10% inclusiv în presa locală ani buni, indeplineşte toate poruncile expuse în comentariul dumneavoastră dar cel mai mult se remarcă prin bărbăţia cu care luptă în justiţie şi presă. Are tenacitatea unui om bolnav în relaţiile cu supuşii creîndu-ne o stare de nesiguranţă.
Urmăreşte, bîrfeşte, minte, joacă teatru şi pentru cine no cunoaşte dă bine. Dacă era actriţă lua Oscarul pentru rol negativ.
Avem acum un director bun şi capabil. Greu de manipulat. Noi o s-o susţinem dar rugăm conducerea să o ducă pe Dobrescu de unde a venit la PPA. Dincă este bărbat o cunoaşte şi o poate linişti. Altă soluţie noi nu vedem. Vorba cuiva : nu merge decît împuşcată

Anonim spunea...

IAR BULEARCA ..PE CINE INCOMODEAZA SI ASTA D-LE?DE CE NU CANDIDEAZA ALTCINEVA?

Anonim spunea...

O evolutie ,dupa cum se vede, demna de invidiat a unei "doamne in viata"...cam asa cu aceasta d-na Bulearca.....

Anonim spunea...

La PPA vad ca nu se comenteaza asa..Oare sunt chiar asa multumiti sau au mai multa intelepciune si mai mult bun simt..Noi mai putini dar rai ..Oare o fi bine?

gherla spunea...

Eu am 4 ani de academie,iar un agent posesor a unei diplome de licenta de la o facultate obscura si cu "spate tare" o sa ia functia de director la concurs.

Anonim spunea...

Astăzi Dobrescu 10% a chemat la sfat de taină pe Coafeza şi pe Mieloaica care au mai ajutato odată. Şi-au propus să-i activeze din nou pe procuroru Stan şi pe Păun de la Corpul de control al MJ că după cum susţin ăştia acţionează la comandă. Cu ce le-or fi obligaţi nu ştim dar putem spune că de data asta acţiunea lor s-ar termine prost pentru ei.
Stau dosarele cu probe neatinse iar ei fac frumos chiar în faţa posesorilor acestor dosare (Dobrescu). Este plină arhiva MJ-ului de murdăriile Elodiei şi nimeni nu se sesizează. Zice că ele se studiază doar la solicitarea instanţei.
Pentru că tot am văzut că sînt deranjate de adevăr şi lăsate să se manifeste cum vrea muşchiu lor, spunem şi noi ducă-se că ne-am săturat de atîta democraţie. Poate vor fi judecaţi pe lumea cealaltă. Dar pînă atunci măcar Cicu mic

Anonim spunea...

PTR 22 43 DUPA CE ESTI CAM ANALFABET MAI AI O PROBLEMA AICAPATAT O OBSESIE:DOBRESCU..MERGI LA UN PSIHOLOG CA AI NEVOIE..VEZI CA AVEM NOI PE CEL MAI BUN DIN SISTEM ..PARCA ASA O LAUDA NADRAG....

Anonim spunea...

Pentru 12.19.
Pentru probleme de obsesive nu se merge la "psiolog" se merge la "psiatru" ( cităm un clasic în viaţă) care e cu totul altceva. Dar dacă la noi o coafeză poate fi jurist de ce "psiologul" să nu fie psiatru.